MY EN   |   textincrease textnormal textdecrease   |   red blue green default
btndown btnupLatar Belakang
 

Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan pentingnya membina satu sistem penilaian saintifik bagi jurnal-jurnal ilmiah di Malaysia. Bagi merealisasikannya, KPM telah menubuhkan Bahagian Sitasi & Informetrik dulunya dikenali sebagai (Pusat Sitasi Malaysia, PSM) pada April 2011. Penubuhan pusat ini selari dengan aspirasinya di dalam Teras ke-3 Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) iaitu dalam memperkukuh penyelidikan dan inovasi di institusi pengajian tinggi. Ia dapat menyokong Pelan Tindakan PSPTN yang berikut:
 
Item 5.24 (iii) Meningkatkan kolaborasi sistem penyelidikan IPT dengan rantaian Sistem Inovasi Kebangsaan menerusi peningkatan kualiti penyelidikan dan penerbitan.
Item 5.24 (xii) Menggalakkan dan membantu penyelidik dalam penulisan jurnal berwasit (refereed journal) dan berimpak tinggi.
Item 5.24 (xiii) Memperkasakan jurnal tempatan terpilih setanding dengan jurnal antarabangsa.
Item 9.28 (v)  Mempertingkatkan keupayaan, penyusunan, dan penganalisisan data berkaitan dengan semua aspek pengajian tinggi.
 
BSI bertanggungjawab untuk mengumpul, memantau, menyelaras dan meningkatkan standard penerbitan jurnal ilmiah di Malaysia. Pusat ini terlibat terutamanya di dalam penyelidikan dan penilaian komunikasi ilmiah di Malaysia, pembangunan pangkalan data jurnal serta pembangunan dan penyelidikan perisian sitasi.

Kronologi Penubuhan
 
15 Oktober 2010 Kelulusan penubuhan PSM diterima melalui Memorandum Jemaah Menteri
15 Febuari 2011 Mula beroperasi di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, UM
24 Febuari 2012 MOF meluluskan cadangan penubuhan PSM secara sementara dengan 7 jawatan berkuatkuasa selama 3 tahun (1 Feb 2012 hingga 31 Jan 2015)
27 Ogos 2012  Berpindah ke Bangunan JPT, KPM